CPV-A231DA(1,050,000)
가격문의(상세정보 참조)

기본사양

 • 상품코드 : CP-A231DA
 • 유형 : 인버터 에어컨(냉방)
 • 냉방면적 : 75.45㎡
 • 냉방능력 : 8,300W
 • 실내기크기 : 502×1,780×325mm(WxHxD)
 • 실외기크기 : 845×702×363mm(WxHxD)
 • 소비전력 : 3.5kW
 • 전원 : 220V×60Hz
 • 색상 : 화이트

부가기능

 • 냉방/제습/자동운전 O                          
 • 쾌적바람/취침운전 O                          
 • 셀프클리닝 O                          
 • 켜짐/꺼짐예약 O                          
 • 자가진단 기능 O                          
 • 안전 잠금기능 O                          
 • MY MODE(운전상태 저장) O                          
 • FOLLOW ME(최적온도 설정) O